Štipendije za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini

Razpis: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-slovenskih-dijakov-in-studentov-v-tujini-124-jr/
Prijavnica: http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/124-javni-razpis/124-prijavnica.pdf

Rok za prijavo: do vključno 30. 9. 2012

Morda za tole nismo upravičeni, med pogoji je tudi alineja:

- na študijski obisk v tujino ne odhaja na podlagi evropskih programov mobilnosti ali drugih
sporazumov na regionalni, državni ali institucionalni ravni, razen če kandidat na podlagi tega
programa ali sporazuma ne prejema štipendij iz teh programov ali sporazumov;

David je poklical na sklade in zvedel, da se na razpis lahko prijavimo.

Kandidat mora oddati:
4.1 originalen, v celoti izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec. Pri mladoletnih
kandidatih mora prijavni obrazec podpisati tudi zakoniti zastopnik kandidata;
4.2 uradno potrdilo gostujoče ustanove o sprejemu na študijski obisk, ki se glasi na ime in
priimek kandidata in vključuje točen datum začetka in zaključka študijskega obiska ter naziv
študijskega obiska;
4.3 uradno potrdilo slovenske izobraževalne ustanove, da bo obveznosti, opravljene v tujini v
času študijskega obiska, vrednotila kot del izobraževalnega programa, ki ga kandidat opravlja
na tej ustanovi v obliki dela ali celotnih opravljenih obveznosti pri določenem predmetu, priznanja
dela študijskih kreditov, navedbo v prilogi k diplomi ali na drug primerljiv način. Iz potrdila mora
biti razvidno, na kakšen način bo slovenska izobraževalna ustanova vrednotila študijski obisk;
4.4 uradno potrdilo slovenske izobraževalne ustanove o vpisu z navedbo izobraževalnega
programa, veljavno za šolsko oziroma študijsko leto, v katerem kandidat je oziroma bo pričel s
študijskim obiskom;
4.5 pisne informacije o študijskem obisku, iz katerih morata biti razvidna potek in vsebina
študijskega obiska. Prav tako mora biti iz informacij razvidno, iz kje so bile pridobljene. Ustrezen
je izpis iz spletne strani, kopija uradne brošure, potrjen študijski sporazum, sprejemno pismo
gostujoče ustanove oziroma druge primerljive pisne informacije, ki bodo preverljive in bo iz njih
razvidno, katere aktivnosti se bodo izvajale v okviru študijskega obiska.

Predlog izpolnjene prijavnice

1. SPLOŠNI PODATKi

Izpolni vsak sam

2. PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU (potrebno le, če je kandidat mladoletna oseba

/

3. PODATKI O ŠTUDIJSKEM OBISKU

polno ime gostujoče ustanove v izvirniku:

kraj, država gostujoče ustanove: Amsterdam, Nizozemska

naziv študijskega obiska (ime programa ali primerljivo): EPSIAE

Študijski obisk bo trajal od 20.2.2011 do 5.3.2011, skupaj 1 tednov in 6 dni.

Prijavljam se za štipendijo za študijski obisk za namen: Izobraževanja

Za štipendijo za študijski obisk se prijavljam prvič: DA
Za študijski obisk mi je bila že odobrena štipendija na tem razpisu: NE
Za študijski obisk mi je bila že odobrena štipendija po predhodnih razpisih sklada: NE
Uveljavljam dodatek za potne stroške: NE

4. STROŠKI ŠTUDIJSKEGA OBISKA

Na kratko navedite neposredne stroške študijskega obiska, ki jih morate ali ste jih morali delno ali v celoti pokriti sami:

Moral sem si sam plačati en topel obrok na dan, ker je gostujoča univerza priskrbela le dva hladna obrok na dan.

Na kratko navedite neposredne stroške študijskega obiska, ki so vam bili delno ali v celoti kriti s strani druge pravne osebe:

Gostujoča univerza je priskrbela prevoz, prenočišče v hotelu z zajtrkom, kupila dve tedenski karti za Amsterdamski potniški promet in organizirala en hladen obrok na dan.

5. IZJAVE

[Podpis]